TOATE REFERATELE - ADAUGA REFERAT

NOTIUNEA SI OBIECTUL DREPTULUI CIVIL - Drept

.INTRODUCERE ÎN STUDIUL

DREPTULUI CIVIL[1]

I.1.NOŢIUNEA ŞI OBIECTUL DREPTULUI CIVIL

 

OBIECTIVE

 

·         Însuşirea semanticii noţiunii de ”drept” din perspectiva limbajului juridic.
·         Înţelegere locului şi rolului dreptului civil, ca ramură, în sistemul dreptului românesc.
·         Cunoaşterea şi asimilarea de către studenţi a obiectului şi metodei de reglementare a dreptului civil .
·         Înţelegerea caracterului normelor şi a naturii sancţiunilor specifice dreptului civil.

 

I.1.1. Noţiunea de drept
Limitându-ne la domeniile de interes ale ştiinţelor juridice, trebuie să reţinem şi să distingem în principal trei mari sensuri ale noţiunii de "drept"[2] şi anume:
·        ansamblul (totalitatea) regulilor sau normelor juridice care reglementează conduita oamenilor într-o colectivitate politiceşte determinată - ele au o existenţă obiectivă, în sensul că norma de conduită există ca atare independent de perceperea ei subiectivă sau de  aplicarea ei practică de către unul sau altul dintre subiecţii de drept supuşi reglementării ei. ("dreptul obiectiv" sau "dreptul pozitiv".)
·        facultate (posibilitate) recunoscută de dreptul obiectiv unei persoane de a adopta o anumită conduită juridică (de a săvârşi un act ori un fapt determinat, sau de a pretinde altei persoane îndeplinirea unei obligaţii determinate etc.). ("drept subiectiv")
,
·         studiul sau ştiinţa dreptului, adică acea ramură a învăţământului şi a cercetării ştiinţifice care se ocupă de cunoaşterea dreptului obiectiv şi a drepturilor subiective, în contextul general al cunoaşterii umane.
I.1.2.Ce este dreptul civil.
Dreptul pozitiv (dreptul obiectiv) este divizat în două mari ramuri fundamentale:

 

·        dreptul public, care reglementează raporturile dintre stat şi particulari.
·         dreptul privat care reglementează raporturile dintre particulari (între ei).
În această mare diviziune a dreptului obiectiv, dreptul civil face parte din marea ramură a dreptului privat.
1.     Ca ramură a dreptului obiectiv, dreptul civil cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementează, pe de o parte, acele raporturi juridice patrimoniale în care părţile apar ca subiecţi egali (nesubordonaţi unul altuia), iar pe de altă parte, acele raporturi personale (nepatrimoniale) în care se manifestă, fie individualitatea persoanei ca subiect de drept, fie condiţia juridică a persoanelor fizice şi a persoanelor juridice în calitatea lor de participanţi la raporturile juridice civile[3].
2.     Ca ramură a ştiinţei dreptului, dreptul civil studiază :
·        normele dreptului civil obiectiv, grupate în instituţii juridice specifice.
·         soluţiile concrete pronunţate de instanţele de judecată în rezolvarea litigiilor civile (jurisprudenţa sau practica judiciară).
·         doctrina sau teoria dreptului civil, adică opiniile, tezele şi concepţiile formulate de oameni de ştiinţă (profesori şi cercetători) sau de alţi jurişti, în urma examinării analitice şi sintetice a normelor legale, a soluţiilor jurisprudenţiale şi a altor opinii doctrinare.
(Evident, drepturile civile subiective ,ca şi obligaţiile corelative lor îşi găsesc reflectarea corespunzătoare atât în normele dreptului obiectiv, cât şi în soluţiile jurisprudenţiale şi în opiniile doctrinare, ele constituind însuşi conţinutul raporturilor juridice de drept civil.)
I.1.3.Obiectul  şi metoda de reglementare al dreptului civil.
         
Elementul de bază în definirea dreptului civil îl constituie ceea ce am denumit "raporturile juridice" de drept civil, raporturi care constituie obiectul de reglementare al normelor de drept civil (şi respectiv obiectul de studiu al ştiinţei dreptului civil).
Dreptul civil reglementează două mari categorii de raporturi sociale:
-         raporturi patrimoniale - care au un conţinut economic şi o valoare exprimabilă în bani (ca, de ex., raporturile de proprietate, de moştenire, de obligaţii pecuniare etc.)
-    raporturi extrapatrimoniale  - acele raporturi sociale personale nepatrimoniale, lipsite de conţinut economic, în care se manifestă individualitatea persoanei (ca de ex. cele legate de numele persoanei, de starea sa civilă, de capacitatea sa juridică etc.).


[1] Pentru dezvoltări mai ample asupra tematicii acestui curs, a se vedea: T r a i a n  I o n a ş c u  şi colab., TRATAT DE DREPT CIVIL, vol. I, PARTEA GENERALĂ, Edit. Academiei, Bucureşti, 1967; P a u l  C o s m o v i c i (coord.) ş. a., TRATAT DE DREPT CIVIL, vol. I, PARTEA GENERALĂ, Edit. Academiei Bucureşti, 1989; G h e o r g h e   B e l e i u, DREPT CIVIL ROMÂN (...), Edit. Şansa Bucureşti, 1992-l998; A u r e l i a n   I o n a ş c u, DREPT CIVIL. PARTEA GENERALĂ, Edit. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1963; E r n e s t    L u p a n, DREPT CIVIL. PARTEA GENERALĂ, Edit. Argonaut, Cluj-Napoca, 1997; etc.  Pentru literatura juridică franceză, a se vedea: B o r i s    S t a r k, DROIT CIVIL. INTRODUCTION, Librairies Techniques, Paris, 1972; J. C a r b o n n i e r, DROIT CIVIL, tome I, Presses universitaires de France, 1962, precum şi autorii acolo citaţi; de asemenea, orice cursuri mai recente, în special cele publicate în colecţia "Précis Dalloz".

[2] A se vedea cursul prof. G h e o r g h e   B o b o ş, TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI, Edit. Argonaut, Cluj-Napoca, 1999,p. 5 şi urm.

[3] Într-o lucrare recentă, dreptul civil a fost definit, pe scurt, ca fiind "acea ramură care reglementează raporturile patrimoniale şi nepatrimoniale stabilite între persoane fizice şi persoane juridice aflate pe poziţii de egalitate juridică" (Gh. B e l e i u, op. cit., p.25).


Pentru a vedea tot referatul

CLICK AICI

descarcat de 31 ori

nota totala 7

autor: danut


Inscriere in newsletter

Referate facultate (164)

Ultimele cautari

Cele mai downloadate

 

acasa -
Viata de Student Referate Filme Porno Sex Shop Moda si Fashion Fashion Sales