TOATE REFERATELE - ADAUGA REFERAT

Dreptul Familiei - Drept

Construcţiile edificate de soţi pe terenul unuia dintre ei
Conform articolului 30 din CODUL FAMILIEI ,bunurile dobândite în
timpul căsătoriei,de oricare dintre soţi,sunt  ,de la data dobândirii lor,bunuri comune ale soţilor.Această regulă se aplică şi în privinţa imobilelor.
În cazul dobândirii bunurilor imobile,nu este necesară manifestarea de voinţă expresă a ambilor soţi,funcţionând prezumţia mandatului tacit reciproc prevăzut in articolul 35 din CODUL FAMILIEI ,legea pretinzând consimţământul expres al ambilor soţi numai pentru înstrăinarea sau grevarea imobilelor din comunitatea matrimonială[1].
În ceea ce priveşte construcţiile edificate de soţi pe terenul unuia dintre ei ,există două prezumţii legale care intră in conflict.
În primul rând este vorba de prezumţia instituită de  articolul 482 COD CIVIL ,şi anume că „proprietatea unui lucru mobil sau imobil dă drept asupra tot ceea ce produce lucrul şi asupra a tot ce se uneste, ca accesoriu ,cu lucrul,într-un mod natural sau artificial”.Bineînţeles,  aceasta se intâmplă în situaţia în care între proprietarul terenului şi constructor nu există o convenţie sau o situaţie legală din care să rezulte un drept de superficicie în favoarea constructorului.
A doua prezumţie este cea prevăzută în articolul 30 din CODUL FAMILIEI şi anume prezumţia de comunitate.Desigur,ne-am putea gândi că regula care urmează a fi aplicată este cea prevăzută în articolul 492 COD CIVIL coroborat cu articolul 494 COD CIVIL.În acest caz însă ,are prioritate regimul comunităţii ,astfel că ,indiferent căruia dintre soţi îi aparţine terenul asupra căruia s-a construit ,dacă acea construcţie a fost edificată în timpul căsătoriei ,ea va deveni bun comun in devălmaşie al soţilor.[2]
Într-o altă opinie din doctrină se susţine că se aplică dispoziţiile articolului 494 COD CIVIL.[3]
Potivit acestei opinii,dacă soţul constructor a construit cu mijloace proprii pe trenul celuilalt soţ,cu acordul acestuia,construcţia va fi bun propriu al soţului constructor. Acesta dobândeşte proprietatea asupra construcţiei şi un drept de folosinţă asupra terenului ,constituindu-se în favoarea lui un drept de superficie.
La această regulă există unele nuanţări:
1.    În situaţia în care unul dintre soţi construieşte cu mijloace comune pe terenul proprietatea celuilalt soţ,cu acordul acestuia:
Soţul proprietar al terenului nu va deveni şi proprietar  al construcţiei ,aceasta fiind bun comun în devălmăşie a ambilor soţi.
Exercitarea dreptului de proprietate comună în devălmăşie prezintă unele particularităţi,determinate în primul rând de natura relaţiilor dintre titulari acestui drept ,relaţii întemeiate pe deplina egalitate a celor doi  soţi care hotărăsc de comun acord în tot ceea ce priveşte căsătoria ,iar în al doilea rând ,de structura complexă sub care se înfăţişează acest drept, soţii necunoscând nici întinderea  dreptului de proprietate si nici bunurile în neutralitatea lor ,ce aparţin fiecăruia în parte.[4]
Aşadar ,soţul constructor având un drept de superficie ,soţul proprietar al terenului rămâne pe mai departe proprietar al acestuia ,dar dreptul său de proprietate este grevat de dreptul de folosinţă al celuilalt soţ.
Aceeaşi soluţie este valabilă şi în cazul construcţiilor alăturate,învecinate sau suprapuse unei construcţii vechi,aparţinand numai unuia dintre soţi .Noile construcţii devin proprietate comună a ambilor soţi ,iar cele vechi.la fel ca şi terenul, rămân în proprietatea exclusivă  a soţului titular ab initio al dreptului de proprietate,dreptul său de proprietate fiind grevat de dreptul de folosinţă al celuilalt soţ.
2.    În cazul în care unul dintre soţi ridică o construcţie pe terenul proprietatea celuilalt soţ,fără consimţământul acestuia sau împotriva voinţei soţului proprietar:
Soţul constructor va fi considerat constructor de rea-credinţă şi vor fi incidente regulile din articolul 494 COD CIVIL,iar drepturile care i se cuvin acestuia vor fi considerate bunuri comune.
3.    În cazul în care construcţia este edificată de soţi împreună ,cu mijloace comune ,pe terenul proprietatea unuia dintre ei:
În mod evident construcţia este bun comun al celor doi soţi,soţul neproprietar asupra terenului având un drept de superficie,respectiv drept de proprietate comună în devălmăşie asupra construcţiei şi un drept de folosinţă asupra porţiunii din teren aferentă construcţiei.
4.    În cazul în care construcţia este edificată de un soţ ,cu mijloace care sunt bunuri proprii ,pe terenul proprietatea celuillt soţ,cu consimţământul acestuia:
În acest caz ,soţul constructor dobândeşte un drept de superficie, celălalt soţ rămânând proprietarul terenului ,care continuă a fi bun propriu ,dar va fi grevat de dreptul de folosinţă cuprins în dreptul de superficie al soţului constructor[5].
5.    Dacă o construcţie este edificată de unul dintre soţi cu mijloace proprii pe terenul celuilalt soţ,dar fără consimţământul acestuia sau chiar împotriva voinţei sale :
În acest caz ,soţul constructor este de rea-credinţă,aplicându-se dispoziţiile articolului 494 COD CIVIL.
Conform acestui articol ,dacă construcţia a fost făcută de către o  persoană cu materialele  ei ,proprietarul pamântului are dreptul de a le ţine pentru dânsul ,sau de îndatora pe acea persoană să le ridice.[1] Emese Florian ,Dreptul Familiei ,ed. Lumina Lex,1997
p.96
[2] Alexandru Bacaci,Viorica Dumitrache,Codruţa Hegenu
ed. All Beck ,2001,Dreptul Familiei;p.52

 

[3] Maria Banciu-Dpeptul Familiei,ed.Argonaut Cluj-Napoca,1998,p. 76
[4] Ion Lulă,Irina Sferdian-Drept Civil,Drepturile Reale ;ed. Mirton ;2001,p.157
[5] Ion P. Filipescu ,Andrei I. Filipescu ,Tratat de dreptul familiei
ed. All Beck ,2002,p.104

Pentru a vedea tot referatul

CLICK AICI

descarcat de 153 ori

nota totala 4.5

autor: dan


Inscriere in newsletter

Referate facultate (164)

Ultimele cautari

Cele mai downloadate

 

acasa -
Viata de Student Referate Filme Porno Sex Shop Moda si Fashion Fashion Sales