TOATE REFERATELE - ADAUGA REFERAT

ASIGURAREA DE PROTECTIE SI INDEMNIZARE - Economie

CURS 6                                            ASIGURÃRI ŞI REASIGURÃRI

 

ASIGURAREA DE PROTECŢIE ŞI INDEMNIZARE

- continuare -

 

Asigurarea prin cluburile de P&I are, în principiu, funcţia de preluare a rãspunderii armatorilor, într-un context de reciprocitate.

Dupã caz, la cererea cluburilor, se pot lua mãsuri pentru a preîntâmpina arestarea navelor asigurate, se pot pot procura sau emite scrisori de garanţii bancare.

Riscurile de rãspundere a armatorilor în cadrul asigurãrii de P&I sunt precizate prin condiţiile de asigurare, dupã cum urmeazã:

à rãspunderea pentru coliziunea navei cu o alã navã – se are în vedere cã asigurarea tradiţionalã e limitatã la ¾ din daunele provocate altei nave. Asigurarea de P&I realizeazã o acoperire a rãspunderii armatorului ce depãşeşte ¼ din valoarea pagubei provocate altei nave fãrã ca aceasta sã fie asiguratã de o poliţã CASCO.
à rãspunderea armatorului pentru daune pricinuite prin coliziunea mãrfurilor sau altor bunuri transportate cu nava sa – În principiu, aceastã rãspundere este integratã în asigurarea de P&I pentru cã abordajul cauzat din culpã unei nave face ca repararea daunelor sã cadã în sarcina navei ce le-a cauzat.
à rãspunderea pentru daunele pricinuite navelor şi bunurilor aflate la bordul acestora, altfel decât prin coliziune – Daunele pricinuite de neglijenţa în exploatarea şi asigurarea navei, de acţiunile ce au loc la bordul navei: incendiu, explozie, manevre defectuoase.
à rãspunderea în baza controlului de alimentare cu combustibil – Aceasta este preluatã în asigurarea reciprocã, dar doar în limita contractelor de bunkeraj în porturi. Deci, asigurarea nu se extinde asupra riscurilor generate de alimentarea în afara porturilor.
à rãspunderea pentru daunele pricinuite obiectelor fixe sau plutitoare – Este preluatã prin asigurarea de cluburile de P&I pentru cã, conform legilor specifice şi normelor generale ale fiecãrui stat, armatorul este chemat sã rãspundã pentru daunele pricinuite instalaţiilor portuare fixe sau mobile care au aparţinut terţilor, cu condiţia ca aceste riscuti sã nu fi fost preluate printr-o asigurare contractualã.
à rãspunderea pentru îndepãrtarea epavelor rezultate din naufragiu – Se preiau de asigurarea de cluburile de P&I urmãtoarele elemente:
·        cheltuielile aferente ridicãrii, îndepãrtãrii, distrugerii rãmãşiţelor navelor avariate dacã acestea cad în sarcina armatorului;
·        cheltuielile impuse pentru ridicarea, îndepãrtarea, distrugerea bunurilor de pe nava asiguratã dacã aceste cheltuieli revin armatorului;
·        rãspunderea armatorului faţã de terţe persoane, fizice sau juridice, derivând din operaţiunile de ridicare a navei, îndepãrtarea rãmãşiţelor, distrugerea resturilor navei ori bunurilor;
·        rãspunderea armatorului în cazul neputinţei sale de a îndepãrta sau distruge epava.
à rãspunderea derivatã din contractele de închiriere a instalaţiilor şi utilajelor de încãrcare/descãrcare – Se pot asigura de cãtre armator la cluburile de P&I având în vedere pericolele şi riscurile ce pot afecta bunurile închiriate, integritatea şi sãnãtatea operatorilor.
à rãspunderea pentru reasigurarea protecţiei şi conservãrii bunurilor transportate – Se au în vedere douã aspecte ale rãspunderii:
a)    rãspunderea pentru pierderea totalã a bunurilor;
b)     rãspunderea pentru avarierea bunurilor transportate.
à rãspunderea pentru transportul mãrfurilor în containere.
à neîncasarea contribuţiei mãrfii la avaria comunã.
à alte rãspunderi ale armatorului ca:
·        rãspunderea pentru amenzi aplicate armatorului de autoritãţile portuare, vamale, de frontierã, instanţele de judecatã, etc;
·        rãspunderea pentru cheltuielile impuse în cazurile de carantinã;
·        rãspunderea pentru unele cheltuieli de exploatare a navei (ancheta privind dispariţia navei).

De remarcat cã în acţiunea lor, cluburile de P&I respectã cu stricteţe principiul neamestecului în sfera asigurãrilor contractuale, riscurile aferente unor asemenea asigurãri nefiind preluate în asigurarea de P&I.

 

ASIGURAREA BUNURILOR ÎN TRANSPORTURILE TERESTRE ŞI AERIENE

 

1. ASIGURAREA BUNURILOR ÎN TRANSPORTUL TERESTRU
Obiectul asigurãrii:

Se asigurã facultativ mãrfurile obişnuite ce fac obiectul transportului pe cãile ferate, cu vehicule sau prin poştã. În condiţii speciale se asigurã şi mãrfurile perisabile, periculoase, bunurile de valoare mare (bani, documente, hârtii de valoare, obiecte preţioase, colecţii, tablouri şi animale vii).

Riscurile asigurãrii:
Sunt acoperite urmãtoarele riscuri:
-         incendiu, ploaie, trãsnet, grindinã, explozie, inundaţii, furtunã, avalanşe, etc;
-         accidente ale mijloacelor de transport – ciocniri, loviri, derapãri, rãsturnãri;
-         acte de tâlhãrie – spargere, scurgere/risipire sau furt al bunurilor asigurate, ca urmare a accidentului mijloacelor de transport;
-         accidente în timpul încãrcãrii/descãrcãrii bunurilor.

Excluderi: Nu se acordã despãgubiri pentru:

-         pagube produse din cauza unor însuşiri proprii bunurilor transportate;
-         pagube produse ca urmare a relei conservãri, de cãtre asigurat, a bunurilor transportate ca urmare a ambalãrii şi transportului bunurilor în stare deterioratã;
-         pagube produse bunurilor transportate de: insecte, ger, cãldurã, etc;
-         pagube produse bunurilor transportate ca urmare a predãrii spre expediere a unor bunuri excluse de la transport sub denumire falsã, inexactã, incompletã.
Suma asiguratã:

La asigurearea de tip CARGO – suma poate fi formatã din:

-         valoarea bunurilor potrivit facturii;
-         costul transportului şi costul asigurãrii dacã acestea nu sunt incluse în valoarea facturii;
-         cheltuielile şi taxele vamale;
-         supraasigurarea de 10% din valoarea bunurilor, doar dacã nu s-a convenit altfel, pentru acoperirea acelor cheltuieli ce nu pot fi prevãzute la încheierea asigurãrii.

Prima de asigurare:

Se determinã prin înmulţirea sumei asigurate cu cota de primã ce variazã în funcţie de felul transportului. Pentru protejarea bunurilor în timpul transportului terestru se pot încheia asigurãri facultative de abonament (transportul  pe calea feratã, transportul cu vehicule, prin poştã sau în transportul combinat).

Asigurarea se încheie fãrã termen pentru sumele maxime stabilite de asigurãtor pe un vagon de cale feratã, un autovehicul, un colet.

Dacã la transport, valoarea bunurilor este mai mare decât cea prevãzutã în asigurarea de abonament, pentru diferenţã se poate încheia o asigurare suplimentarã.

Pentru a vedea tot referatul

CLICK AICI

descarcat de 79 ori

nota totala 1

autor: dan


Inscriere in newsletter

Referate facultate (164)

Ultimele cautari

Cele mai downloadate

 

acasa -
Viata de Student Referate Filme Porno Sex Shop Moda si Fashion Fashion Sales